10.6 C
Prague
lunes, mayo 20, 2024

Tía Eulalia, qué pienso de la prensa y de los periodistas

Hola tía Eulalia, ves nuestro Café Slavia ya está abierto.  ¿Champagne?  Y las frutillas están buenísimas.

Si sobrino. Pero Francés. Ves, se aflojo la cuarentena. En Checolándia hay solo 320 muertos. Por eso abren los cafés, bares y restaurantes.

¿Y qué chismes me traes hoy querida Tía Eulalia?

Sabes, como estuve tantas semanas en cuarentena, mire mucha TV, leí periódicos en Internet, tanto que al final me molesto lo que presentaban.

¿Porque querida Tía?

Te cuento. En las películas y series de TV y en la Prensa, los mexicanos, colombianos y cubanos son tratados como traficantes de drogas.  Los rusos como espías y criminales. Y los chinos son tratados como los grandes enemigos del mundo por la Prensa norteamericana, europea y también la Checa. Por ejemplo, auspician Tíbet Libre pero no dicen porque y el porque es que los EEUU quieren establecer una base militar en Tíbet. El asunto de Hong Kong los que protestan se los describe como pro-democráticos, y la policía como brutales; y estos días Inglaterra le ofreció nacionalidad a 300.000 habitantes de Hong Kong;  y los estudiantes chinos en EEUU son tratados como espías.  Y hoy día el tema preferido es el Virus. ¡Los culpables son los Chinos! Aunque el virus ya apareció en Inglaterra en Noviembre del año pasado!

¿Y porque ese ataque de la Prensa contra estos países?

China en 40 años se transformó en la segunda economía del mundo y es la fábrica del mundo. Aprendieron y usan la tecnología del Oeste como lo hicieron India y Japón. Y con esto amenazan a los EEUU y sus aliados.

¿Y Rusia?

Rusia se mantiene como una gran potencia. El Presidente Putin logro que sea respetada. Y además, tiene enorme cantidad de gas y petróleo que le vende a China y a otros países.

¿Y la Prensa no es independiente?

No querido sobrino. Fijate en Praga la TV Prima se asoció con la CNN que domina las noticias internacionales. Así que los checos reciben la propaganda norteamericana en checo. Y no te olvides que por lo general los “gringuitos” creen en todo lo que dice la CNN. Y a los checos les pasara lo mismo.

Tía adorada, entonces… ¿Qué TV, periódico, revista me aconsejas que vea, lea, escuche?

Simple. Un poco CNN, BBC, Fox News y los medios que controla el señor Murdoch; pero también RT news, Tass, CTN, Televisa, Bangkok Post, Pagina 12 y algunos más, así te haces una idea de lo que se escribe y dice  en la Prensa en el mundo; y no te olvides que RT y CTN también hacen su propaganda pero en favor a Rusia y China. Sobrino, es difícil saber lo que pasa en el mundo a través de la Prensa.

Si, Tía querida, es difícil la tarea del periodista. Y los que se enfrentan a los poderosos terminan con una bala en la cabeza.

¡Salud sobrino, el champagne esta buenísimo!

Sri SATHIA J.R

 

Česká verze – Versión en checo:

 

Ahoj Teto Eulalie, vidíš, naše kavárna Slavie je již otevřená. Šampaňské? Jahody jsou výborné.

– Ano, synovče. Ale francouzské. Vidíš, karanténa byla rozvolněna. V Česku je jen 320 mrtvých. To je důvod, proč se otevírají kavárny, bary a restaurace.

A jaké drby mi dnes přinášíš, milá Teto Eulalie?

– Víš, poněvadž jsem byl v karanténě mnoho týdnů, hodně jsem sledoval televizi a četl noviny na internetu tak moc, až jsem byl znechucený z toho, co nám prezentují.

Proč, milá Teto?

– Řeknu ti proč. Ve filmech a televizních seriálech, a v tisku jsou Mexičané, Kolumbijci a Kubánci vykreslováni jako drogoví dealeři. Rusové jako špióni a kriminálníci. A Číňané jako největší světoví nepřátelé amerického, evropského, a také českého tisku. Například, sponzorují svobodný Tibet, ale neříkají nám proč, a tím proč je, že Američané si chtějí v Tibetu postavit vojenskou základnu. Problémy Hong Kongu jsou protestujícími popisovány jako pro-demokratické a policie jako brutální; a v těchto dnech nabídla Anglie státní občanství 300,000 Hong Kongžanům; a s čínskými studenty v USA je nakládáno jako se špióny. A dnes je upřednostňovaným tématem virus. Viníky jsou Číňané! I přesto, že se virus objevil už v listopadu loňského roku v Anglii!

A proč tento útok ze strany tisku na tyto země?

– Čína se v posledních 40letech stala druhou největší světovou ekonomikou a je továrnou světa. Naučili se a používají technologii Západu, jako to udělala Indie nebo Japonsko. A tímto vyhrožovali USA a jeho spojencům.

A Rusko?

– Rusko zůstává velkou mocností. Prezident Putin jí dokázal získat respekt. A mimo jiné má obrovské zásoby plynu a ropy, které prodává do Číny a jiných zemí.

A je tisk nezávislý?

– Ne, můj milý synovče. Podívej se na pražskou TV Prima, ta začala spolupracovat s CNN, která dominuje mezinárodnímu zpravodajství. Takže Češi si mohou poslechnout americkou propagandu v češtině. A nezapomínej, že «gringuitos» obvykle věří všemu co říká CNN. A Češi jsou stejní.

Krásné Teto, potom… Jaké televizní stanice, noviny, časopisy mi radíš sledovat, číst, poslouchat?

– Jednoduché. Něco málo ze CNN, BBC, Fox News a médií kontrolovaných panem Murdochem; ale také RT News, Tass, CTN, Televisa, Bangkok Post, Page 12 a některá další, takže získáš představu o tom, co se píše a říká v tisku po celém světě; a nezapomeň, že RT a CTN vytváří svou vlastní propagandu, ale ve prospěch Ruska a Číny. Synovče, je velmi složité zjistit, co se děje ve světě skrze média.

Ano, moje milá Teto, pro žurnalistu je velmi těžké dělat svoji práci. A ti, kteří stojí v cestě mocných, skončí s kulkou v hlavě.

– Na zdraví synovče, šampaňské je výborné!

English version – Versión en inglés

Hi Aunt Eulalia, you see our Cafe Slavia is already open. Champagne?  And the strawberries are great.

– Yes, nephew. But French. See, the quarantine has been lifted. In Checolandia there are only 320 dead. That’s why they open the cafes, bars and restaurants.
And what gossip do you bring me today, dear Aunt Eulalia?

– You know, since I was in quarantine for so many weeks, I watched a lot of TV, read newspapers on the internet, so much so that in the end I got annoyed by what they presented.
Why, dear Aunt?

– I’ll tell you. In movies and TV series and in the Press, Mexicans, Colombians and Cubans are treated like drug dealers.  The Russians as spies and criminals. And the Chinese are treated as the world’s greatest enemies by the American, European and also the Czech press. For example, they sponsor Free Tibet but do not say why and the why is that  the US wants to establish a military base in Tibet. The Hong Kong issue is described as pro-democracy by the protesters, and the police as brutal; and these days England offered nationality to 300,000 Hong Kongers; and Chinese students in the US are treated as spies.  And these days the preferred topic is the virus. The culprits are the Chinese! Although the virus already appeared in England in November last year!
And why this attack by the Press against these countries?

– China in 40 years became the world’s second largest economy and is the world’s factory. They learned and use the technology of the West as India and Japan did. And with this they threaten the US and its allies.
And Russia?

– Russia remains a great power. President Putin managed to get her respected. And besides, he has huge amounts of gas and oil that he sells to China and other countries.
And the press is not independent?

– No, my dear nephew. Look at Prague’s TV Prima, it partnered with CNN which dominates international news. So the Czechs get the American propaganda in Czech. And don’t forget that usually the «gringuitos» believe everything CNN says. And the Czechs will do the same.

Lovely aunt, then… What TV, newspaper, magazine do you advise me to watch, read, listen to?

– Simple. A little CNN, BBC, Fox News and the media controlled by Mr. Murdoch; but also RT news, Tass, CTN, Televisa, Bangkok Post, Page 12 and some others, so you get an idea of what is written and said in the Press around the world; and don’t forget that RT and CTN also do their propaganda but in favor of Russia and China. Nephew, it is difficult to know what is happening in the world through the Press.

Yes, my dear Aunt, it is difficult for a journalist to do his job. And those who confront the powerful end up with a bullet in their head.

– Cheers nephew, the champagne is great!

Related Articles

SÍGUENOS EN PRAGA

0SeguidoresSeguir
21,800SuscriptoresSuscribirte
- Advertisement -spot_img

Últimos Artículos